Foot operated hand wash/ सिपिको गढवा गाउँपालिका कार्यालयलाई हात धुने उपकरण सहयोग